image
תקנון האקתון - מובילים מימן בטוח 2023
תקנון קיימתון 2023- מובילים מימן בטוח

 1.פרטי ומטרות ההאקתון:
1.1 - קהילת החדשנות באנרגיה אנרג׳יקום, המרכז לאנרגיה וקיימות ע"ש ניצן משה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (אב"ג) וקהילת הסטודנטים לאנרגיה ירוקה באב"ג GreeNegev (להלן: "המארגנים") יקיימו האקתון שמטרתו מציאת פתרונות יצירתיים לאחסון ושינוע בטוח של מימן. ההאקתון נתמך כלכלית וטכנולוגית ע"י חברות מסחריות (להלן "החברות").
1.2 - במסגרת ההאקתון, מוזמנים המשתתפים למרתון חשיבה יצירתית וחדשנית של 25 שעות. ההאקתון יתקיים החל מיום חמישי ה – 11.05.23 בשעה 10:00 ועד ליום שישי 12.05.23 בשעה 11:00.
1.3 - ההאקתון ייערך בקמפוס מרכוס בבאר שבע של אוניברסיטת בן גוריון בנגב
1.4 – משתתפי ההאקתון יהיו סטודנטים מכל התארים ממוסדות אקדמיים מוכרים בישראל. "סטודנט"- מי שהתקבל לאחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל והוא לומד בפועל באותו מוסד לתואר ראשון, שני או שלישי.

2. ההרשמה להאקתון והמשתתפים:
2.1 - מבין כלל הנרשמים להאקתון מובהר כי המארגנים יבחרו את המשתתפים על פי שיקול דעתם ובהתאם למטרות ההאקתון. הודעה על קבלה להשתתפות בהאקתון תישלח לאחר אירוע החשיפה/ קיקאוף. 
2.2 – ההשתתפות בהאקתון תיעשה במסגרת קבוצות בנות 4-6 משתתפים. ניתן להירשם כקבוצה או כיחיד. נרשמים כיחידים יצוותו לקבוצות באופן עצמאי או ע"י המארגנים. המארגנים יהיו רשאים לערוך את ציוות המשתתפים לקבוצות בהתאם לשיקול דעתם החל מאירוע ההזנקה וכולל במהלך ההאקתון ותוך שקלול העדפות המשתתפים.
2.3 – ההשתתפות כרוכה בתשלום דמי רצינות על סך 60 ₪ לאדם, שישולמו לאחר הודעה על קבלה להשתתפות בהאקתון. 
2.4- בהגשת מועמדות מאשר המשתתף קבלת מידע מהמארגנים בקשר עם ההאקתון, לרבות פרטי ההאקתון, מהלכו, עדכונים נלווים לו וכיו"ב, במייל / סמס/ ווטצאפ.
2.5 - התחרות תתנהל תוך כבוד בין המשתתפים, שמירת פרטיות הצוותים והגינות. הפרת הוראות אלו ע"י משתתף עלולה להביא להרחקתו.

3. בחירת הזוכים:
3.1 - הרעיונות אשר יפותחו במסגרת ההאקתון יבחנו על ידי צוות שופטים מטעם המארגנים.
3.2 - השופטים יבחרו מבין המשתתפים את ההצעות הזוכות לפי שיקול דעתם.
3.3 - השופטים יבחנו בין היתר את הקריטריונים הבאים: התאמת הפתרון לאתגר, איכות ויצירתיות הפתרון לרבות חדשנות ומקוריות, אופן יישום הפתרון לרבות מורכבות היישום, התכנות עסקית, עלויות, חווית שימוש, קהל היעד אליו פונה הפתרון והיקפו, התרשמות כללית וכיו"ב.
3.4 - השופטים לא יידרשו לנמק את בחירתם.
3.5 - בחירת הזוכים תיעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים בהאקתון והיא סופית
ולא ניתנת לערעור.
3.6 - למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר להחלטת השופטים.

4. קנין רוחני וסודיות:
4.1 - כל פתרון, הצעה, תוצר, מוצר, יצירה, תפוקה, רעיון, תהליך, פעילות, הנובעת ו/או נוצרה מן ו/או עקב ההאקתון, בין אם ע"י המשתתפים, בין אם ע"י צדדי ג' ובין אם ע"י מי מטעם המארגנים ו/או אשר נטל חלק בהאקתון (להלן: "התוצר") יהיו בבעלות כללית וכל אחד יהיה רשאי לעשות בתוצרי ההאקתון שימוש ו/או להעבירו/ם לאחר/ים לכל מטרה ולפי שיקול דעתם הבלעדי.
4.2 - לא יעלו המשתתפים, ו" החברות" המשתתפות כל טענה ו/או דרישה מכל סוג לגבי סודיות ו/או זכויות יוצרים ו/או זכויות מכל מין וסוג לרבות זכויות קניין רוחני ביחס לכל פתרון, הצעה, תוצר, מוצר, יצירה, תפוקה, רעיון, תהליך, פעילות, ו/או אחר הנובעת ו/או שנוצרה מן ו/או עקב ההאקתון.
4.3 - כל משתתף מצהיר כי הרעיון שיפתח במסגרת ההאקתון הינו רעיון מקורי שלו , כי הינו בעל זכויות היוצרים של הרעיון , וכי לא יעשה על ידו במישרין או בעקיפין שימוש ברעיון של צד ג'. הוגשה נגד האוניברסיטה תביעה שעילתה שימוש בזכויות צד ג' ע"י משתתף, ישפה המשתתף את האוניברסיטה על כל הוצאה ונזק בגין תביעה כאמור.

5. שינויים ופטור מאחריות:
5.1 - המארגנים רשאים להפסיק השתתפות בהאקתון ו/או לבטל זכיה של משתתף שהפר את הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם אירוע המתקיים במוסד אקדמי, בהתאם לשיקול דעתם.
5.2 - המארגנים לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או טעויות שיתקיימו בקשר עם ההאקתון ו/או מהלכו, לרבות במסגרת הליך ההרשמה, לרבות שיבושים והפרעות ברשת האינטרנט, התקשורת, המחשוב, החשמל וכיו"ב
5.3 - המארגנים לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם למשתתפים בקשר עם ההאקתון, לרבות נזק לגוף או לרכוש המשתתפים שנגרם במהלך ההאקתון. מבלי לגרוע מהאמור, על המשתתפים לשמור על הציוד האישי שלהם במהלך ההאקתון.
5.4 - מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתפים מתחייבים שלא תהיה להם כלפי מארגנים ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בכל הקשור עם ההאקתון ו/או השתתפותם בו .

6. כללי:
6.1 - נוסח תקנון זה יהיה מצוי באתר ההאקתון.
6.2 - תקנון זה מהווה הסכם בין המשתתפים לאוניברסיטה והמשתתף מאשר בהרשמתו להאקתון כי קרא את כל הוראות תקנון זה וכי מסכים לכל האמור בו.
6.3 - המארגנים יהיו רשאים לעשות שימוש בשמות המשתתפים ו/או הזוכים, פרטיהם, תמונותיהם וכן בתמונות ו/או בצילומים שצולמו במהלך ההאקתון בהתאם לשיקול דעתם, לרבות לצרכי פרסום ושיווק, לרבות פרסומם באתר האינטרנט או באמצעי התקשורת ובכל מדיה אחרת בהתאם לשיקול דעתם ללא מתן כל תמורה לזוכים ו/או למשתתפים. עצם הרישום וההשתתפות בהאקתון מהווה הסכמת המשתתפים לאמור. 
6.4 - האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
6.5 - הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות החברות והמשתתפים בלבד.
6.6 - בכל מקום בתקנון בו כתוב "המארגנים" הכוונה היא לרבות עובדיהם ו/או מי מטעמם.
6.7 - מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה אינו בר אכיפה או אינו -חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.
6.8 - הדין החל על ובקשר לתקנון זה והתכנית הינו הדין הישראלי בלבד.
6.9 - סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם התקנון והתכנית מוקנית לבית המשפט המוסמך על אזור באר שבע בלבד.
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד